tncibanner

چگونه یک تحقیق را به زمین بزنیم

نكته دوم: توجه به اهمیت ارائهمأخذو ذكر مشخصات آن در حاشیه متن تحقیق است: ارائه دقیق مشخصاتمأخذدر حاشیه و نیز در فهرست منابع، عمل كردن به یك اصل اساسی در تحقیق است و این اصل اساسی، حفظ امانت نام دارد. اول ـ استفاده ازمأخذدرجه دوم: همیشه منابع و مراجع اصلی در اختیار ما نیست و آن را از منابع دیگر استفاده میكنیم. تلفیق دو شیوه: برخی كتابها، برخی ارجاعت را در پای صفحه و برخی دیگر را به پایان كتاب میبرند. پای ورق: اغلب كتابها و ارجاعها در پای ورق و هر كدام از شمارهها مرتبط با همان صفحه است و ممكن است در یك صفحه ۵ مورد باشد: ۵ ـ ۱.شمارههای ارجاع هر صفحه از یك شروع میشود.

پاورقیها كوتاه را در پای صفحه و پاورقیهای توضیحی را در انتها میآورند. دوم ـ استفاده مكرر از یك مأخذ: در این صورت بار اول مشخصات كامل و دفعات بعد، مشخصات كوتاه میآید كه به دو صورت اتفاق میافتد: بیفاصله ـ با فاصله. در صورتی كه از یك مؤلف بیشتر از یك كتاب بود، در موارد دوم به بعد از نشانه خط افقی سیاه یا دو خط افقی ظریف و نزدیك به هم استفاده میشود، و پس از نشانه تفصیل (:) نام اثر دیگر همان مؤلف و دیگر مشخصات آن میآید. مثلاً فصل اول ۲۵، فصل دوم ۳۵، فصل سوم ۲۰. ارجاع برای توضیح: مثل بالا، اما توضیح ممكن از شرح معنای لغت یا بیت شعر یا جمله گرفته تا ذكر مثال و توضیح بیشتر برای روشنگرییا نشان دادن مثلاً نسخه بدلها و نهایتاً نوشتن معادلها یا ترجمه كلمهها و جملههای خارجی و ضبط مدنتیك كلماتی كه باید تلفظ آنها دقیق باشد یا هر توضیح دیگر باشد.

مقایسه زمانها آنها را قادر كرد تا تفاوت طول جغرافیایی بین دو شهر را محاسبه كنند . یعنی نوشتن عنوان یا نام و دیگر مشخصات كلی و ضروری اثر در صفحه عنوان، چون صفحه عنوان روی جلد نخستین معرّف یك اثر مكتوب است.بدیهی است هر چه عنوانبندی زیبا، متناسب و صحیح باشد، بیشتر جلب توجه و خواننده را به دیدن و مطالعه اثر راغب میكند. در ادامه به معرفی برخی ویتامینهای ضروری برای افراد با رژیمهای گیاهی میپردازیم. در ادامه مطلب به این دو عامل مهم و زیرمجموعه آنها میپردازیم. همان طور که می دانید نگارش مقاله از بخش عنوان آغاز شده و تا یافته ها و منتبع ادامه دارد.

از این رو R&D به شرکت ها این امکان را میدهد تا بتوانند خود را از طریق روشهایی کارآمد با تغییرات و نوسانات موجود در بازار تطبیق دهند. اگر واقعا به تغییرات اجتماعی اهمیت میدهید، تغییراتی كه منجر به حل مشكلات واقعی شود و عملا زندگی را برای گروه یا باهمستان مورد نظر و یا برای كل جهان بهبود بخشد، باید با چیزی سر و كار داشته باشید كه در واقع وجود دارد، نه آن چیزی كه دلتان میخواهد وجودش را باور كنید. نكته مهم در صفحهآرایی، مخصوصاً در كار درسی، رعایت حاشیهبندی، پاراگرافبندی، سرصفحه، شمارهگذاری صفحات و كاربرد صحیح و دقیق عنوانها با تیترهای اصلی و فرعی در متن تحقیق و نهایتاً تنظیم مناسب پاورقیها در صورت لزوم است. این نشانه در نوشتههای تحقیقی، پس از نكته یا موردی كه پژوهشگر نسبت به درستی آن تردید دارد، در داخل پرانتز، میآید مانند: اخی فرج زنجانی در قرن پنجم (؟) میزیست. جان كلام این است كه از منابع ومأخذباید به درستی استفاده شود تا سرقت علمی محسوب نشود.

در سالهای ۲۴۳ تا ۳۰۴ هجری شمسی؛ که بود؟ حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۱۹ خورشیدی، ۳۲۹ هجری قمری – درگذشتهٔ پیش از ۳۹۷ خورشیدی، ۴۱۱ هجری قمری در توس خراسان)، سخنسرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایران است. همچنین در نوشتههای تحقیقی به عنوان نشانه معادل بین تاریخهای هجری و میلادی به كار میرود. ۱۶. نشانه «رجوع شود» یا ارجاع ( ß) فلش از دیگر نشانههایی است كه در نوشتههای تحقیقی ـ همچنین در فرهنگها ـ به معنی«رجوع شود» به كار میرود. همچنین در میان دو كلمه مستقل كه حالت كلمه مركب را یافته و بر مفهوم واحدی دلالت میكند كند به كار میرود مانند: نماز عبادی ـ سیاسی جمعه، در كارهای چاپی و گاهی دستنوشته هرگاه كلمهایدر پایان سطر ناتمام بماند، خط فاصله میگذارند و بقیه آن را در ابتدای سطر دیگری مینویسند. دو ممیز كوتاه كنار هم، به منظور پرهیز از تكرار عین كلمه یا عبارت به كار میرود. ۱۳. نشان ممیز ( / ) نشان تفكیك ارقام یك تاریخ است ۹/۷/۹۱. البته فقط در صورتی که آزمایشات فردی نشان از کمبود برخی ویتامینها در بدن افراد داشته باشند.

كشف الآیات در پایان برخی قرآنها، به پژوهشگر كمك میكند تا فقط با در اختیار داشتن یك كلمه از یك آیه، به سرعت آن آیه را در قرآن پیدا كند. برای شناسایی پژوهشگران پراستناد 134 هزار و 832 مقاله پراستناد در نشریه های نمایه شده “وب آو ساینس” در حوزه علوم و علوم اجتماعی در 11 سال گذشته (از 2005 تا 2015) پیمایش شده اند. جهت آشنایی مخترعین ایرانی با سایر اختراعات جهانی، آشنایی با نیازهای تکنولوژیکی جامعه جهانی و در نهایت کسب مدالهای متعدد و جوایز ویژه توسط مخترعین ایرانی در همین راستا بوده است که تا امروز نیز ادامه دارد.اما یکی دیگر ازافتخارت بنیان حمایت از نخبگان ایران، قبول درخواست عضویت این مجموعه در سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO) پس از دو سال انتظار می باشد که پس از گذراز شرایط دشوار مورد نظر WIPO و ایجاد شرایط لازم مورد نیاز این سازمان، بالاخره در دی ماه 1386 قبول عضویت بنیان حمایت از نخبگان ایران بعنوان تنها نماینده بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی، در سایت این سازمان به ثبت رسید که مزایای این عضویت برای مخترعان ، هنرمندان و صنعتگران ایرانی جهت حضور موفق و مطمئن در عرصه های رقابتی جهانی بسیار حائز اهمیت است.

۲. بسته به نوع كار، معمولاً سرصفحه مناسبی برای نوشته تحقیقی انتخاب میشود تا جلوه مناسبی داشته باشد. در فرهنگها و دایرةالمعارفها، اغلب به جای جمله «به همین ماده رجوع شود» و در دیگر موارد و همچنین به عنوان نشانه فاصل بین قسمتهای مختلف و بند مستقل یك نوشته به كار میرود. ۷. نشانه پرسش ( ؟) نشانه جمله یا عبارت پرسشی است و در پایان آن قرار میگیرد. برای این مفهوم گاهی نشانه پرسش و تعجب، در كنار هم داخل پرانتز به كار میروند. ۸. نشانه تعجب ( ! ) نشانه جمله یا عبارتی است كه بار عاطفی خاصی از قبیل شگفتی، نفرین، دعا، افسوس، خشم و ریشخند دارد مانند: بالاخره حضرت آقا! نشانه توضیح است، كلمه، عبارت یا جملهای كه در مقام توضیح قبل خود باشد، در داخل پرانتز قرار میگیرد.

ثانیاً فهرست مطالب بر اساس ترتیب مباحث و عنوانهای اصلی و فرعی آنها در متن تحقیق است، اما فهرست منابع، به ترتیب الفبا بر اساس نام خانوادگی مؤلف یا عنوان كتاب است. اولین اثر مهم ابوریحان بیرونی به نام “آثار الباقیه عن القرون الخالیه” در زمان اقامت او در گرگان تألیف شد و آن را به قابوس تقدیم کرد. بسیاری از رسالههای ابن سینا در همین زمان نوشته شده است. ۶. گیومه ( «» ) نشانه نقل مستقیم یك مطلب در ضمن سخن یا نوشته است. 12. اگر پدید آورندگان اثری سازمان یا موسسه یا نهاد خاصی باشد نام آن سازمان یا موسسه به جای نام پدید آورندگان نوشته میشود. همچنین در نوشتن فهرست مأخذ، به جای تكرار نام و نام خانوادگی مؤلف به كار میرود. از سوی دیگر، برای پرهیز از تكرار و اتلاف وقت بر سر آنچه یافته شده (پس دیگر مجهول نیست) هر پژوهشگری باید از منابع ومأخذموضوع تحقیق آگاه باشد و آنها را دقیقاً بشناسد و در نهایت اینكه شناسایی منبع، خودیْ پژوهشِ سودمندی است كه به پژوهشگر قدرت تشخیص و وسعت دید میبخشد. در این صورت این نشانه در زیر جمله یا عبارتی قرار میگیرد كه باید عیناً تكرار شود.

برای مشخص كردن یك عبارت یا جمله در یك متن و تأكید برآن از جهتی معین، در زیر عبارت یا جمله كشیده میشود. باید دانست تعداد این فهرستها، بسته به ضرورت موضوع در آثار مختلف متغیر است.در كتابی فقط فهرست اعلام است، اما در دیگری فهرست آیات و احادیث و اصطلاحات و حتی واژگان نیز وجود دارد، اما فهرست منابع ومأخذدر پایان اثر ضروریاست كه بر اساس ترتیب الفبایی تنظیم میشود. جالب است بدانید ابوریحان نسبت به فرقه های مذهبی مختلف یا نژادهای متفاوت هیچ گونه تعصب خاصی نشان نمی داده است، اما همواره در مقابل کارهای مختلفی که انجام می دادند حرفی برای گفتن داشته است. موضوع امروز انشاء ما در مورد دانشمندان میباشد که تمام دارایی های یک سرزمین هستند، در طول تاریخ دانشمندان بسیار زیادی بوده اند که ما راحتی های الان خود را مدیون آن ها هستیم. اقدامات پژوهشی در تمامی حوزه ها نیازمند جسارت است، چون ابتکارات ارزشمند بود. فهرست منابع نشاندهنده ارزش و اعتبار و تكیهگاه تحقیق است، به شرطی كه میزان و درجه اعتبار و اشتهار منابع مورد توجه باشد و به شیوه تنظیم و تعداد آنها نیز توجه شود.

تنظیم مجموعه مطالب یك صفحه است، به صورتی متناسب، جذاب و در عین حال چشمگیر و زیبا. گرایش به اسلامیسازی پس از انقلاب ۱۳۵۷، هنرهای تجسمی را محدود کرد اما این هنرها همچنان از طریق نمایشگاهها و اخیراً از طریق دسترسی به اینترنت، در حال پیشرفت هستند. همچنین اصطلاحات و كلماتی را كه معنی خاص دارند، در گیومه قرار میدهند. همچنین در نمایشنامهها و فیلمنامهها، گاهی دستور صحنه را داخل كروشه قرار میدهند. در صورتی كه كتاب مشتمل بر فصلهای جداگانه باشد، ارجاعات به دو صورت ثبت میشود.در صورت اول، موارد ارجاع هر فصلی را مطابق با شمارههای آن در پایان همان فصل قرار میدهند و در صورت دوم، تمامی موارد ارجاع را به پایان متن كلی كتاب میبرند و در آنجا، ارجاعات هر فصلی را با تعیین عنوان و شماره فصل دنبال هم قرار میدهند. یک ازمایش ازمایشگاهی ممکن است به عنوان آنچه که تحقیق موقعیت را با استخراج شرایط ایجاد می کند تعریف شود تا تعدادی از متغیرها را کنترل کند و دیگر متغیرها را دستکاری کند. متعارف این فاصله در حاشیه بالا و پایین، ۲ تا ۵/۲ سانتیمتر و از سمت چپ و راست ۵/۲ تا ۵/۳ سانتیمتر است.

حاشیه سمت راست، معمولاً كمی بیشتر در نظر گرفته میشود؛ زیرا مقداری از آن زیر دوخت میرود. نكات زیر در این زمینه قابل توجه است. این کشور همچنین ناوگان قابل توجهی از زیردریاییها شامل چندین زیردریایی اتمی در اختیار دارند. کشف مواد شیمیایی متعددی همچون هیدرو کلریک اسید، نیتریک اسید، تیزاب (مخلوطی از دو اسید یاد شده که از جمله اندک موادی است که طلا را در خود حل میکند)، سیتریک اسید (جوهر لیمو) و استیک اسید (جوهر سرکه)، همچنین معرفی فرایندهای تبلور و تقطیر که هر دو سنگ بنای شیمی امروزی بهشمار میآیند، از جمله یافتههای اوست. نحوه تنظیم: بهتر است آن دسته از فیشهایی كه متن كار آنها در تحقیق «مصرف شده»، پایه كار قرار گیرد و عنوان و مشخصات دقیقمأخذبه جز شماره صفحه را یادداشت كنیم و در آخر كار الفبای عنوان یا مؤلفرا قرار میدهیم.

همانطور كه در بخش اول این فصل در نظری اجمالی نسبت به نحوه انجام تحقیق گفتیم: انواع مختلف تحقیق وجود دارد، كه هر یك نیازمند یك روش مشخص هستند و حاصل هر یك اطلاعات متفاوتی است. همانطور که ذکر کردیم، تحقیق بر اساس دو فاکتور هدف و روش جمعآوری داده صورت میگیرد. ۳. دو نقطه ( : ) نشانه تفصیل و گسترش مطلب است و به دنبال كلمه یا جملهای قرار میگیرد كه كلمهها یا جملههای پیآمد آنها، در حكم تفسیر و شرح و گسترش مفهوم كلمات پیشین است. فرض كنیم حكایتی از كتاب اسرار التوحید شنیده یا جایی خواندهاید، امامأخذآن را در كتاب اسرار التوحید نمیدانید در این صورت با مراجعه به فهرست اعلام یا فهرست تركیبات و یافتن آن كلمه در ترتیب الفبایی فهرست، شماره صفحه و جای دقیق آن را خواهید یافت. بیشتر این نشانهها در نوشتههای تحقیقی ـ هم در متن و هم در حاشیه ـ كاربرد دارند.همچنین در فرهنگها و دایرةالمعارفها، علاوه بر نشانههای اختصاری شناخته شده، نشانههای اختصاری خاصی به كار میرود و هر نشانه بر موضوع، نكته یا كلمه خاصی دلالت میكند. ۱۱. خط فاصله ( ـ ) نشانه جمله معترضه و نیز تفكیك نكته یا عبارت از یكدیگر است.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تحقیق در مورد دانشمندان ایرانی – https://prozhebegir.com/downloads/research-on-iranian-scientists-2/ – لطفا از صفحه ما بخواهید.

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما